งานการบัญชี

จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบบัญชี และระเบียบที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชีเพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวลาตามระเบียบ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

การวางระบบบัญชี

การกำหนดนโยบายทางธุรกิจ นโยบายทางการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีให้สอดคล้องกับกิจกรรมการปฏิบัติงานของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยพิจารณาถึงหลักของการควบคุมภายในที่ดีเป็นลักษณะเฉพาะของงองค์กรนั้นๆ การวางระบบบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กรจะทำให้เกิดระบบบัญชีที่ดีเพื่อสนับสนุนลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินทุกกลุ่มตามวัตถุประสงค์พื้นฐานของการบัญชี